ACT vid långvarig smärta

Varför ACT vid långvarig smärta?

Vi gör en bedömning och en noggrann kartläggning av svårigheter du har i din vardag. Detta ligger till grund för om ACT behandling kan vara något för dig.

I början av behandlingen är det viktigt att klargöra vad långvarig smärta är och vad det inte är.
Akut smärta är kroppens varningssignal när man skadar sig och kroppen signalerar att det kan vara farligt att göra vissa saker. Akut smärta gör att man blir försiktig och undviker vissa saker. Undvikandet är också viktigt för att kroppen skall återhämta sig.

Långvarig smärta är något helt annat, även om den oftast upplevs likadant. Långvarig smärta kan, något förenklat, beskrivas som att kroppens varningssystem har hakat upp sig. Likt ett brandlarm som ljuder fastän det inte finns någon eld förekommer den långvariga smärtan ofta trots att det inte finns någon skada eller sjukdom. Signalen kan då felaktigt uppfattas som att det är farligt att röra på sig eller något kommer att förvärras.

En viktig del av terapin består i att du med vår hjälp, formulerar dina livsvärden – med andra ord vad som gör livet värt att leva. Utifrån dessa livsvärden arbetar vi tillsammans fram mer konkreta mål för förändringsarbetet.

Smärta skapar ofta svårigheter att göra sådant som annars hade varit självklara delar av en aktiv och meningsfull vardag. ACT handlar om att träna upp sin förmåga att hantera smärtan på ett effektivt sätt. Att öka sin möjlighet att göra annorlunda i situationer med smärta eller annat obehag, för att kunna leva mer i linje med sina livsvärden

Det är naturligt och fullt förståeligt att man vill minska sin smärta eller andra liknande symptom. Men hur hanterar man den smärta som inte ger vika, mer än till viss del eller under en kort stund?

ACT handlar inte i första hand om att minska smärtan. Istället handlar ACT om att förändra det som man själv har möjlighet att påverka: hur man agerar i närvaro av en smärta som är svår att ta bort eller minska.

I korthet är målsättningen med en ACT-behandling att öka förmågan att agera i linje med livsvärden också i situationer som präglas av smärta och annat obehag. Men, att göra mer av det som känns viktigt kan medföra att smärtan består, eller till och med ökar. Att acceptera smärta och annat obehag handlar därför om att öka möjligheten att förändra sitt beteende.

Men, vad menas med acceptans?

Det händer att acceptans förväxlas med resignation och missförstås som att man ska ge upp ambitionen om ett bättre liv och nöja sig med vad man har. ACT handlar i stället om det motsatta; att acceptera sådant som man inte direkt kan styra över för att öka sina möjligheter att ändra på det som man kan välja. Med andra ord handlar acceptans om att tillåta den svårbehandlade smärtan att vara en del av upplevelsen, för att därigenom kunna välja att göra sådant som är viktigt i livet men som också riskerar att öka smärtan. Acceptans är alltså ett beteende som handlar om att hantera smärta eller andra former av obehag för att bättre kunna ta tillvara på livet.

Acceptera obehag ökar möjligheten att välja sitt agerande

Obehagliga upplevelser väcker automatiskt en impuls att minska obehaget. Arbetet med att ändra sitt beteende kan på sätt och vis sägas handla om att ta kontroll över sina handlingar när obehagliga upplevelser tenderar att styra agerandet bort ifrån livsvärden. Att kunna acceptera obehag ökar möjligheten att välja sitt agerande, och är därför en del av detta arbete. Ett annat är att få sina upplevelser på distans, på ett betraktelseavstånd. Genom att bli medveten om vad som händer på insidan, det vill säga tankar, känslor och kroppsliga upplevelser, kan man öka sin förmåga att välja om dessa upplevelser ska få styra beteendet. Man kan med andra ord öva upp sin förmåga att aktivt välja sina handlingar genom att bli mer medveten om vad man tänker och känner, och hur det påverkar vad man gör.

Möjligen kan det som beskrivs tyckas enkelt, men att förändra sitt beteende är svårt. Det handlar om en livsstilsförändring som ofta är allt annat än lätt. Vår roll i behandlingsarbetet är inte att göra själva förändringen, utan att hjälpa dig att se vilka förändringar som behöver göras och att stötta dig detta arbete.

Intressanta länkar för dig som vill veta mer:

https://kbtarna.podbean.com/e/acceptance-and-commitment-therapy-act-vid-smarta-intervju-med-joanne-dahl-vard-lena-olsson-lalor/

De handlar om att hitta det i livet som får oss att rulla framåt
http://blogg.ktrehab.se/2015/11/