Informationssäkerhetspolicy

För att kunna säkerställa att du får en god hälso- och sjukvård behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Vi är måna om din integritet och behandlar därför alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB (org.nr. 556827-0283).

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för uttryckta ändamål. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt eller vad som föreskrivs enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan när det är nödvändigt komma att delas med våra personuppgiftsbiträden (t.ex. underleverantörer) för att vi ska kunna säkerställa att du får en god hälso- och sjukvård. I de fallen garanteras din integritet genom personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur dina personuppgifter får behandlas. Det är vi som är ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter även då de hanteras av personuppgiftsbiträden.
Dina personuppgifter kan även komma att delas med exempelvis myndigheter, landstinget eller kommunen om vi är rättsligt förpliktade att tillhandahålla dem enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Har du synpunkter på eller frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Anser du att dina personuppgifter har behandlats felaktigt har du rätt att anmäla detta till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Tystnadsplikt och sekretess
Alla våra medarbetare som på ett eller annat sätt arbetar med hälso- och sjukvården av dig som patient arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Detta säkerställs genom sekretessavtal och genom att vi noggrant följer patientsäkerhetslagen.


Sammanhållen journalföring
Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. Syftet är att underlätta för olika vårdgivare att samarbeta och ge patienten en god hälso- och sjukvård. Vi inhämtar alltid ditt samtycke innan vi inhämtar journaluppgifter från en annan vårdgivare. Du har rätt att spärra dina journaluppgifter från att delas med andra vårdgivare.


Personuppgiftsansvarig:
Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB
Org.nr. 556827-0283
Sandsborgsvägen 50 BV
122 33 Enskede
Info@ktrehab.se